Code of conduct

Code of Conduct for Wingårdhs and our Business Partners

Wingårdhs’ shall be at the forefront when it comes to architecture affecting both the people and the environment. For this to be possible, we need to make demands on ourselves as well on our Business Partners. By Business Partners, we mean all parties who contribute to our business operations, such as clients, suppliers, sub-consultants and other partners.

This Code of Conduct applies to Wingårdhs and all our Business Partners. The Business Partner’s issuance of invoices, provision of goods or services, acceptance of tenders or assignment confirmations, as well as the conclusion of agreements constitutes its approval to comply with the provisions of this Code of Conduct.

This Code of Conduct is based on the ten principles of the UN Global Compact. We refrain from assignments and collaborations that are not judged to comply with the provisions below.

Human rights

Human rights according to the UN definition and international conventions must be respected. Everyone must be treated equally and given equal opportunities regardless of ethnicity, gender, religion, age, disability, marital status, pregnancy, sexual orientation, political opinion, national origin, social origin or other distinguishing characteristics.

Working conditions

 • Child labour must not be used. Only workers who are over 15 years of age or over the age for completing compulsory schooling may be employed.
 • There must not be any form of forced, bonded or involuntary labour.
 • Physical or mental abuse, sexual or other harassment and threats, oppression or other discriminatory abuse or punishment by the employer must not occur.
 • A safe and healthy working environment must be provided.
 • Wages and benefits paid for a standard working week meet, at a minimum, national legislation or industry benchmark standards.
 • Working hours must comply with national legislation or industry benchmark standards and must not exceed working hours formulated in international labour standards.
 • All employees shall, without distinction, have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively.

Environment

National environmental legislation must always be followed. We expect our Business Partners to have knowledge and control over their environmental impact, regardless of which industry they operate in, and to continuously work to reduce it. For example, we want to:

 • Product suppliers must be able to provide relevant environmental data regarding their product’s ecological footprint.
 • Sub-consultants and sub-contractors must have knowledge of how the environmental requirements established within a project are to be achieved.
 • We encourage both our employees and Business Partners to request environmental product declarations for the products prescribed in our projects.

Business ethics

We and our Business Partners must be open and transparent in all decisions and activities that affect our business relationships. Laws and regulations governing the Business Partners’ business area must be followed and respected. Agreements entered into must be followed. It is forbidden to use one’s position to obtain personal benefits. Bribes must never occur. This means that it is forbidden to offer or receive anything of value for the purpose of influencing decisions, gaining business opportunities or receiving other benefits. We shall act honestly and with integrity towards other Business Partners and we expect the same from our Business Partners.

Confidentiality

Information about our Business Partners that we may come across must be handled in a responsible manner and must only be used to the extent necessary for the fulfillment of the assignment. As a Business Partner of Wingårdhs, we expect you to handle corresponding information about Wingårdhs’ and our other Business Partner’s business operations in the same way. If we require, a separate non-disclosure agreement must be entered into.

Follow-up

We expect our Business Partners to comply with the provisions of this Code of Conduct and have the right to conduct audits to ensure this. If it comes to our attention that the Business Partner is not complying with the provisions, we will demand the Business Partner to take action. If no measures can be shown within a set time frame, we will consider canceling the cooperation.

Amendments

Wingårdhs’ reserves the right to change and update this Code of Conduct. In case of material changes to the policy, Wingårdhs’ will inform about this in an appropriate way.

Uppförandekod för Wingårdhs och våra affärspartners

Wingårdhs vision är att ligga i framkant när det gäller arkitektur som påverkar både människor och miljö. För att detta ska vara möjligt behöver vi ställa krav på såväl oss själva som på våra affärspartners. Med affärspartners menar vi alla parter som bidrar till vår affärsverksamhet så som beställare, leverantörer, underkonsulter och andra samarbetspartners.

Denna uppförandekod gäller för Wingårdhs och alla våra affärspartners. Affärspartnerns utfärdande av fakturor, tillhandahållande av varor eller tjänster, accept av anbud eller uppdragsbekräftelser, samt ingående av avtal utgör dennes godkännande att följa bestämmelserna i denna uppförandekod.

Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compacts tio principer. Vi avstår från uppdrag och samarbeten som inte bedöms uppfylla nedanstående bestämmelser.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition och internationella konventioner ska respekteras. Alla ska behandlas lika och ges lika möjligheter oavsett etnicitet, kön, religion, ålder, funktionshinder, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk åsikt, nationalitet, socialt ursprung eller andra utmärkande egenskaper.

Arbetsvillkor

 • Barnarbete får inte användas. Endast arbetstagare som är över 15 år eller över åldern för avslutande av obligatorisk skolgång får anställas.
 • Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.
 • Fysisk eller psykisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och hot, förtryck eller annan kränkande särbehandling eller bestraffning från arbetsgivaren får inte förekomma.
 • En säker och hälsosam arbetsmiljö ska tillhandahållas.
 • Lön till arbetstagare för en normal arbetsvecka ska som minst uppfylla nationell lagstiftning eller branschstandard.
 • Arbetstiden ska överensstämma med nationell lagstiftning eller branschstandard och får inte överstiga arbetstid som formuleras i internationella konventioner.
 • Alla arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller etablera fackföreningar på egen begäran och för att förhandla kollektivt

Miljö

Nationell miljölagstiftning ska alltid följas. Vi förväntar oss att våra affärspartners har kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan, oavsett vilken bransch de verkar i, och att de kontinuerligt arbetar för att minska den. Vi vill exempelvis att:

 • Varuleverantörer ska kunna tillhandahålla relevant miljödata avseende deras produkts ekologiska fotavtryck.
 • Underkonsulter och underentreprenörer ska ha kunskap om hur de miljökrav som fastställts inom ett projekt ska uppnås.
 • Vi uppmuntrar både våra anställda och affärspartners att begära miljövarudeklarationer för de produkter som föreskrivs i våra projekt.

Affärsetik

Vi och våra affärspartners ska vara öppna och transparenta i alla beslut och aktiviteter som påverkar våra affärsrelationer. Lagar och bestämmelser som reglerar våra respektive affärsområden ska följas och respekteras. Ingångna avtal ska följas. Det är förbjudet att utnyttja sin ställning för att skaffa sig personliga förmåner. Mutor får aldrig förekomma. Det innebär att det är förbjudet att erbjuda eller ta emot något av värde i syfte att påverka beslut, vinna affärstillfällen eller erhålla andra fördelar. Vi ska uppträda hederligt och med integritet gentemot andra affärspartners och vi förväntar oss detsamma av våra affärspartners.

Sekretess

Information om våra affärspartners som vi kan komma att ta del av ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt och ska endast användas i den utsträckning som är nödvändig för fullgörande av uppdraget. Som affärspartner till Wingårdhs förväntar vi oss att ni hanterar motsvarande information om Wingårdhs och våra andra affärspartners affärsverksamhet på samma sätt. Om vi kräver ska ett separat sekretessavtal ingås.

Uppföljning

Vi förutsätter att våra affärspartners följer bestämmelserna i denna uppförandekod och har rätt att genomföra revisioner för att säkerställa detta. Om det kommer till vår kännedom att affärspartnern inte följer bestämmelserna kommer vi att kräva att åtgärder vidtas. Om inte några åtgärder kan påvisas inom en fastställd tidsram kommer vi att överväga att bryta samarbetet.

Ändringar av uppförandekoden

Wingårdhs förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera uppförandekoden. Vid materiella ändringar i policyn kommer Wingårdhs informera om detta på lämpligt sätt.

Gert Wingårdh
2023.09.05

Vid frågor kontakta:
avtal@wingardhs.se